Amadeus
 
כניסה
מספר חבר
סיסמה
הרשמה
שכחתי סיסמה או מס' חבר


תקנון מועדוןתקנון מועדון Amadeus First

 • מועדון הלקוחות Amadeus First (להלן: "המועדון") מנוהל על-ידי חברת אמדאוס גלובל טראוול בע"מ (להלן: "החברה" או "הנהלת המועדון") ומטרתו להעניק לחברי המועדון הטבות ומתנות במגוון רחב, במסגרת הזמנות המבוצעות במערכות אמדאוס (VISTA / Alp ) וזאת בגין חברותם במועדון ובהתאם להוראות תקנון זה.
  מאחר שהמועדון אינו ישות משפטית, הרי בכל מקום בו נאמר "הנהלת המועדון" משמע: אמדאוס גלובל טראוול בע"מ.

העסקים המשתתפים

 • עסקים מכל סוג אשר הנהלת המועדון תתקשר עימם בהסכם לפיו יקנו לחבר המועדון מוצרים ו/או שירותים המסופקים על-ידם (להלן: "העסקים המשתתפים"). מובהר בזה כי האחריות למוצר ו/או השירות שהעסקים המשתתפים יספקו לחבר המועדון הינה של העסקים המשתתפים בלבד ולא של החברה. החברה כמנהלת ובעלת המועדון, רשאית להורות בכל עת על הוספת עסק לרשימת העסקים המשתתפים ו/או גריעתו ממנה. רשימה מעודכנת של העסקים המשתתפים תימצא במשרדי הנהלת המועדון ברחוב בן יהודה 1, תל-אביב (להלן: "משרדי המועדון") וניתן יהיה לקבל מידע עליה במשרדי המועדון בימים ובשעות העבודה המקובלים.

הצטרפות לחברות במועדון

 • זכאי להצטרף למועדון יחיד הפועל במסגרת משרד העוסק במתן שרותי נסיעות ותיירות - קרי סוכן נסיעות אשר יבקש להצטרף כחבר המועדון וימלא טופס הצטרפות באתר amadeusfirst בנוסח שייקבע מעת לעת על-ידי הנהלת המועדון ואשר הנהלת המועדון תאשרו כחבר. הנהלת המועדון תהא רשאית לסרב לאשר הצטרפותו של יחיד כלשהו על-פי שיקול דעתה הבלעדי.
 • הנהלת המועדון שומרת לעצמה את הזכות לבטל חברותם של חברי מועדון או לסרב לקבל יחיד כחבר במועדון, אשר לפי שיקול-דעתה הבלעדי, נמצא כי אינו עומד בהוראות תקנון זה ו/או כי נעשה שימוש מסחרי ו/או מעשה שלא כדין בכל הנוגע לחברותו במועדון.

חדלות חברות

 • הנהלת המועדון רשאית לסרב לאשר הצטרפות למועדון על-פי שיקול דעתה הבלעדי. החלטה כאמור תפקיע חברות במועדון על אתר ולאלתר.
 • חברות במועדון תפקע אל אתר ולאלתר בקרות אחד או יותר מהאירועים שלהלן:
  • חבר המועדון אינו עומד בהוראות התקנון ו/או אין הוא מסכים להן אין הוא זכאי להצטרף כחבר מועדון או תופסק חברותו במועדון.
  • חבר המועדון לא מסר את כתובת הדואר האלקטרוני שלו.
  • חבר המועדון סירב לקבל דואר אלקטרוני כמצוות תיקון 40 לחוק התקשורת (בזק שידורים), התשס"ח - 2008.
  • חבר מועדון התובע את המועדון בהליך שיפוטי שלא במסגרת תקנון זה.

מתנות והטבות לחברי המועדון

 • במהלך תקופת החברות וכל עוד החברות במועדון בתוקף, יהיה זכאי חבר המועדון לאחת או יותר מהמתנות וההטבות בהתאם לרשימת מתנות והטבות כפי שתהיה מעת לעת במשרדי המועדון.
 • המתנות יינתנו כנגד מימוש נקודות שנצברו לזכות החבר ועפ"י טבלת הצבירה המופיעה באתר הנ"ל. רשימת המתנות המעודכנת תופיע בדף המתנות באתר www.amadeusfirst.co.il
 • הזכאות למתנות ו/או להטבות הנה של חבר המועדון בלבד והוא יכול להיות זכאי להן לעצמו לעניין זה: חבר מועדון הנו סוכן נסיעות .
 • הזמנת המתנות וההטבות תיעשה אך ורק באמצעות אתר האינטרנט www.amadeusfirst.co.il: מסירת המתנות וההטבות תיעשה בכל דרך אשר הנהלת המועדון תימצא לנכון ותודיע עליה לחברי המועדון.
 • הזמין חבר מועדון מהחברה מוצר ו/או שירות והזמנתו אושרה על-ידי החברה, ישלח לחבר דואר אלקטרוני המאשר את ביצוע ההזמנה .
 • על אף האמור, שמורה להנהלת המועדון הזכות שלא לספק המתנה או ההטבה במקרים בהם אזל מלאי המתנות אצל הספק או שנתגלה קושי אחר, בלתי צפוי מראש במתן ההטבה ו/או המתנה. במקרה כזה יהיה חבר המועדון זכאי לבחור במתנה ו/או הטבה אחרת מרשימת המתנות וההטבות.
 • בעת קבלת המתנה וכתנאי לה, יידרש חבר המועדון להציג את אישור ההזמנה. אספקת המתנה או ההטבה תהיה עד 30 יום מתאריך הוצאת מכתב ההפניה.
 • קיבל חבר המועדון את המתנה – לא יוכל להחליפה אלא במקרה של פגם במוצר כאמור בסעיף 3 להלן.
 • הנהלת המועדון שומרת לעצמה את הזכות להחליף ולשנות את מגוון המתנות וההטבות מכל סיבה שהיא לפי שיקול דעתה הבלעדי.

צבירה במועדון

 • באפשרות חבר המועדון לעקוב אחר הזמנותיו במועדון בהתאם לסטטוס ההזמנה. הסטטוסים של ההזמנות הקיימים במועדון:
  • PD - הזמנה בהמתנה שבוצעה במערכות אמדאוס ונקלטה בחשבון החבר.
  • OK - הזמנה שבוצעה במערכות אמדאוס הפכה להזמנה כשירה וזוכתה בנקודות.
  • RD - הזמנה שלגביה הייתה פנייה טלפונית למחלקת התמיכה ולכן אינה מזוכה בנקודות.
  • AD - צבירת נקודות בהתאם למבצעי המועדון והספקים השונים המתפרסמים חדשות לבקרים.

כללי

 • הנהלת המועדון שומרת על זכותה להאריך ו/או להפסיק את פעילות המועדון אם תראה צורך בכך, במתן הודעה לאלתר שתפורסם באחת מדרכי הפרסום ו/או הדיווח כמפורט להלן, במקרה של הפסקה כאמור ולאחר 60 יום ממועד ההודעה, לא יהיו זכאים חברי המועדון לקבל מתנות והטבות על-פי תקנון זה.
 • הנהלת המועדון שומרת על זכותה לשנות את הוראות התקנון, על כל סעיפיו, לרבות הזכאות להצטרף למועדון, תקופות החברות בו, ההטבות להן זכאים החברים, מגוון המתנות וההטבות, העסקים המשתתפים וכיו"ב, הכל כפי שתמצא הנהלת המועדון לנכון ומבלי כל צורך לנמק את השינוי.
 • הנהלת המועדון רשאית להוסיף מתנות, הטבות, שירותים או מבצעים נוספים המיועדים לחברי המועדון בלבד והכל בתנאים שייקבעו על-ידה.
 • הענקת הפרסים והמתנות לעובדי הסוכנויות הינה טובת הנאה בידיהם ואינה פוטרת את העובד מדיווח עליה ותשלום המס בגינה ואף עלולה להיות כרוכה בחובת הגשת דוח מס שנתי לרשויות המס ככל הכנסה אחרת המתקבלת בידם שלא נוכה ממנה מס במקור.
 • חבר מועדון ייחשב כמי שקרא והסכים להוראות התקנון.

הגנת הפרטיות

 • הנהלת המועדון תהא רשאית להעביר לצד שלישי, לצורך קידום מטרות המועדון והענקת הטבות לחברי המועדון, שמות חברי מועדון ובלבד, שאותו צד שלישי אכן נזקק לשמות אלה בנושאים הקשורים למועדון לפעילות המועדון והענקת ההטבות. צד שלשי לא יוכל לעשות כל שימוש בשמות אלה, אלא בפעילותו לטובת חברי המועדון ומטרותיו והענקת הטבות. צד שלישי לא יוכל לעשות כל שימוש ברשימת חברי מועדון שלא למטרות אלה. עוד מחויב צד שלישי להתחייב כי המידע שיצטבר בידיו ישמר אצלו על פי הוראות כל דין ובדגש על חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א 1981 והוא מתחייב לפעול על פיו לרבות עובדי צד ג.

פרסום עדכון ודיווח

 • דרכי מסירה, פרסום ודיווח של הודעת הנהלת המועדון: הודעות הנהלת המועדון בכל דבר ועניין הנוגע. לפעילות המועדון לרבות, אך לא רק, בעניין שינוי ו/או הוספת ו/או גריעה שייעשו ו/או שבכוונת הנהלת המועדון לבצע, בתקנון ו/או ברשימת העסקים המשתתפים ו/או בכל דבר ועניין הנוגע לזכאות חברי המועדון ו/או לפעילות המועדון ו/או הפסקת פעילותו ו/או המתנות, ההטבות והשירותים אפשרות מימושן, קבלתן וכיו"ב יעשו על ידי הנהלת המועדון באופן ובדרך כפי שהנהלת המועדון תימצא לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 • מבלי לגרוע מן האמור לעיל, שליחת הודעה בדואר אלקטרוני לחבר המועדון ו/או פרסום לפי בחירת הנהלת המועדון, ייחשב כמספק וחבר מועדון לא ישמע בטענה כי לא ידע אודות האירוע נושא הדיווח ו/או הפרסום ו/או ההודעה כאמור.

הגבלת אחריות

 • האחריות לטיב, לתקינות ולאיכות המתנות וההטבות ולזמינותם או קיומם במלאי לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור גם כל המוצרים, השירותים, הטיסות, הנופשונים וחבילות הנופש, הינה של יצרניהן ו/או ספקיהן ואינה חלה ולא תחול על הנהלת המועדון.
 • להנהלת המועדון אין ולא תהא כל אחריות להודעות ו/או מצגים של העסקים המשתתפים ו/או מי מהם, אשר לא יפורסמו על גבי ניר רשמי ובהודעה רשמית של הנהלת המועדון.

ברור מחלוקות

 • בכל מקרה של מחלוקת בין חבר המועדון לבין המועדון, היא תתברר באופן ייחודי ובלעדי בבוררות.
 • הבורר יהא היועץ המשפטי של החברה.
 • אם וככל שתהא לחבר מועדון עילת מחלוקת עם המועדון מכל סוג ומין שהוא הוא יפנה אל הבורר.
 • בכל מקרה חבר המועדון לא יהא זכאי לקבל כנגד המועדון צווים שאינם כספיים ובכללם צווי עשה ו/או צווי מניעה אחרים, בן-זמניים ובין קבועים, ותביעתו תוגבל לסעד כספי בלבד. בכל מקרה לא יהא סכום התביעה גבוה ביותר מאשר 75% מן העלות, להנהלת המועדון, של המתנות וההטבות הרלבנטיים ושבגינם מתעוררת המחלוקת עם המועדון. הודעת הנהלת המועדון לפיה היא מוכנה לשלם את הסכום האמור, תיחשב כמחייבת את חבר המועדון לסלק את תביעתו כנגד קבלת התשלום מהנהלת המועדון ללא הוצאות כלשהן.
 • לא הודיעה החברה כאמור, יחל היועץ המשפטי של החברה את הבוררות והיא תסתיים בתוך 15 ימים.
 • הבורר יהא פטור מהדין המהותי ומהדין הפרוצדוראלי ואין הוא חייב לנמק פסיקתו.
 • פסיקת הבורר תחייב את שני הצדדים ואחרי אין דבר.
 • סעיף זה הוא סעיף בוררות לכל דבר ועניין.

מוקד שירות לקוחות ושירותים מיוחדים

 • לרשות חברי המועדון יעמדו נציגי השירות של הנהלת המועדון בימים א'-ה' בין השעות 9:00 –17:00,
  בטלפון: 03-7950000  בפקס': 03-7950011
 • כתובת הנהלת המועדון הינה: בן יהודה 1 , תל-אביב.
All rights reserved 2004-2019 © Amadeus Israel